Voorlopige algemene voorwaarden van Yindo B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Culemborg.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

·         Opdrachtnemer: Yindo B.V.

·         Opdrachtgever: de wederpartij van Yindo B.V.

·         Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2: Algemeen

·         2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

·         2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor welker uitvoering door Opdrachtnemer van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

·         2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

·         2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;

·         2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in vorenbedoeld geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

·         3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

·         3.2 De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn gedurende dertig dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven;

·         3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven;

·         3.4 Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft;

·         3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

·         3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten;

·         3.7 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvrage verstrekte gegevens van de juistheid waarvan Opdrachtnemer mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures en prijscouranten zijn onder voorbehoud en binden Opdrachtnemer niet;

·         3.8 De door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvrage verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer. Deze gegevens worden gebruikt om de wederpartij zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe uitgaven van Opdrachtnemer.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

·         4.1 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap;

·         4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

·         4.3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aan Opdrachtnemer verstrekken van de gegevens waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien de Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer heeft verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen;

·         4.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn;

·         4.5 Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

·         4.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5: Levering

·         5.1 Levering geschiedt af fabriek/magazijn van Opdrachtnemer;

·         5.2 Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn;

·         5.3 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Opdrachtnemer deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

·         5.4 Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever;

·         5.5 Indien de zaken worden bezorgd is Opdrachtnemer gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd;

·         5.6 Indien Opdrachtnemer gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Opdrachtgever deze aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld;

·         5.7 Indien Opdrachtnemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen;

·         5.8 Opdrachtnemer is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Opdrachtnemer is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren;

·         5.9 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6: Wijziging van de Overeenkomst

·         6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;

·         6.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

·         6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

·         6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft;

·         6.5 In afwijking van lid 3. zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Contractsduur en uitvoeringstermijn

·         7.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;

·         7.2 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8: Honorarium

·         8.1 Voor aanbiedingen en Overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2., 5. en 6. tot en met 11. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3. tot en met 11. van dit artikel;

·         8.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen;

·         8.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen;

·         8.4 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW;

·         8.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden is Opdrachtnemer gerechtigd de door Opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen aan Opdrachtgever;

·         8.6 Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief op grond van de navolgende leden van dit artikel;

·         8.7 Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Opdrachtnemer kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen;

·         8.8 Bovendien mag Opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen, dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium;

·         8.9 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding, indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet;

·         8.10 Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden;

·         8.11 Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 9: Betaling

·         9.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op;

·         9.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van dertig dagen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

·         9.3 In geval van liquidatie, faillissement, toelating tot schuldsanering volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

·         9.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van betalingen aanwijst.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

·         10.1 Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enzovoort, blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten is nagekomen;

·         10.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

·         10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer per omgaande daarvan op de hoogte te stellen;

·         10.4 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;

·         10.5 Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

·         10.6 Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet-herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11: Incassokosten

·         11.1 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief, zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd;

·         11.2 Indien Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;

·         11.3 In redelijkheid gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12: Onderzoek en reclames

·         12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren;

·         12.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

·         12.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel 16 gestelde.

Artikel 13: Opzegging

·         13.1 Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen;

·         13.2 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud van betaling van de declaraties ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever;

·         13.3 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn;

·         13.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, is Opdrachtgever gehouden deze te vergoeden.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

·         14.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer op grond van zijn ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever de Overeenkomst slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
- Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

·         14.2 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht;

·         14.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst;

·         14.4 Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

·         15.1 Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen na een daartoe luidend verzoek van Opdrachtnemer in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening;

·         15.2 Indien Opdrachtgever na daartoe strekkende aanmaning, om welke reden ook, in gebreke blijft met de onder lid1. genoemde verplichting, heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

·         16.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

·         16.2 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het bedrag van de declaratie, althans dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 1.000.000 (één miljoen euro);

·         16.3 In afwijking van hetgeen onder lid 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde gedeelte van het honorarium;

·         16.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de door Opdrachtgever in redelijkheid gemaakte kosten om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de gebrekkigheid van de prestatie of de hier bedoelde kosten niet aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

·         16.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

·         16.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 17: Vrijwaringen

·         17.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt;

·         17.2 Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software enzovoort verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 19: Overmacht

·         19.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

·         19.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer worden daaronder begrepen;

·         19.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen;

·         19.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

·         19.5 Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als had deze betrekking op een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20: Geheimhouding

·         20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

·         20.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich terzake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21: Intellectuele eigendom en auteursrechten

·         21.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet;

·         21.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen;

·         21.3 De in het kader van de Overeenkomst eventueel door Opdrachtnemer tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen;

·         21.4 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;

·         21.5 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22: Monsters en modellen

·         22.1 Is aan Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen;

·         22.2 Bij een opdracht terzake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 23: Geschillen

Tenzij de kantonrechter bevoegd is, is de rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 24: Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

 
Natuur en biologie


Stripboeken


Wonen en tuinieren

Aanmelden

Meld u aan voor snelle toegang tot uw laatstgelezen titel(s), uw boekenplank en meer.

Aanmelden of registreren.

Yindo is een cloudgebaseerde online bibliotheek en webwinkel. Je kunt in Yindo boeken lezen, lenen en kopen. Bekijk de video (2:22 min).

Nieuws

  • 14 juni 2012 - Vanaf vandaag is - bij wijze van zomerproef - een kwartaalabonnement op Yindo beschikbaar: drie maanden onbeperkt toegang tot nagenoeg het gehele assortiment, voor 9,95 per maand. Lees het persbericht.
  • 13 maart 2012 - Het Boekenweekgeschenk is tijdens de boekenweek van 14 t/m 24 maart op Yindo beschikbaar en wordt gratis op de Yindo-boekenplank geplaatst bij besteding van € 12,50 of meer aan boeken, abonnementen of Yindo-licenties. Lees het persbericht.
  • 1 november 2011 - Vanaf heden biedt Yindo uitgevers de mogelijkheid om informatie over verkopen op Yindo via Centraal Boekhuis te administreren.
  • 31 oktober 2011 - Uitgeverij Vuurbaak stelt een substantieel deel van haar fonds beschikbaar via Yindo (lees het persbericht). Tot de titels behoren o.a. de serie Snuf en werken van Chaim Potok, Adriaan Verbree, Piet Prins en Lisette van de Heg.
  • 4 augustus 2011 - "Binnen drie jaar zullen er meer titels via Yindo verkrijgbaar zijn dan er Nederlandstalige ePubs zijn". Yindo-directeur Bob van Duuren in gesprek met Bibliotheekblad.nl.
  • 2 augustus 2011 - Het was tijdelijk niet mogelijk pagina's af te drukken vanuit Yindo. Dit probleem is nu verholpen. 
  • 30 juni 2011- Nieuw op Yindo - abonnementen. Vanaf vandaag kunnen uitgevers via Yindo abonnementen op hun werk aanbieden. Uitgeverij Van Duuren Media is de eerste die hiervan gebruik maakt. (Lees het persbericht). Alle Yindo-lezers kunnen per direct een abonnement aanschaffen. Meer informatie over abonnementen.
  • 23 juni 2011 - Persbericht: uitgeverij Meulenhoff Boekerij biedt met ingang van vandaag een deel van haar fonds aan via het cloudgebaseerde e-readingplatform Yindo. Het aanbod van Meulenhoff Boekerij bestaat onder andere uit populaire fictie, fantasy en biografie?n van illustere auteurs als Harlan Coben, Douglas Adams, J. R.R. Tolkien en Nicci Gerrard. Het is de bedoeling om in de nabije toekomst een groeiend aantal titels via Yindo aan te bieden. Lees verder.
  • 25 april 2011 - Onze tabletversie (iPad en Android) is af! deze 'mobiele' versie werkt ook op Linux en is geoptimaliseerd voor Safari en Chrome. Surf naar m.yindo.nl. Op je tablet ga je gewoon naar www.yindo.nl.
  • 15 maart 2011 - Vanaf heden verschijnt het tijdschrift Dzone ook op Yindo. Selecteer de categorie Tijdschriften om meer tijdschriften te zien.